ПОКАНА

posted in: Uncategorized 0

До: Членовете на „СДРУЖЕНИЕ ДЕРМАТОХИСТОПАТОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ, РЕЕВАЛУАЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРЕПОРЪКИ“, гр. София

Управителният съвет на „СДРУЖЕНИЕ ДЕРМАТОХИСТОПАТОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ, РЕЕВАЛУАЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРЕПОРЪКИ“ („Сдружението“), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква общо събрание на сдружението на 02.09.2019 г. в 10:00 ч. на адреса по местоседалището на сдружението в гр. София, 1606, район Красно село, бул. „Генерал Скобелев“ № 26, партер, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за прекратяване на Сдружението;
2. Приемане на решение за откриване на процедура по ликвидация на Сдружението;
3. Приемане на решение за определяне на 6-месечен срок за извършване на ликвидацията.

В случай че в обявените ден, място и час за провеждане на общото събрание не се явят достатъчен брой от членовете на сдружението, съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 1 от Устава заседанието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Всички материали, необходими за провеждането на общото събрание, се намират на разположе¬ние за сведение на членовете на сдружението на адреса му в гр. София, 1606, район Красно село, бул. Генерал Скобелев № 26, партер.