УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ ДЕРМАТОХИСТОПАТОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ, РЕЕВАЛУАЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

ГЛАВА II. ВИД  НА  ДЕЙНОСТТА
Чл.4.(1) СДРУЖЕНИЕ ДЕРМАТОХИСТОПАТОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ, РЕЕВАЛУАЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРЕПОРЪКИ, наречено по-долу в устава за краткост “СДРУЖЕНИЕТО”, се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза за развитието и утвърждаването на здравеопазването в Република България в областта на дерматологичната наука.
(2) Като организация за осъществяване на дейност в обществена полза СДРУЖЕНИЕТО  ще работи и за развитието, подобряването и утвърждаването на здравното образование и здравната култура на обществото в областта на дерматологията, както и за подпомагане и личностна реализация на медици и други специалисти, работещи в тази област на медицинската наука.

ГЛАВА ІІI. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА  ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ  НА  ДЕЙНОСТТА

Чл.5. Основните цели на СДРУЖЕНИЕТО са:
1. Да разяснява и пропагандира основните принципи и постижения на дерматологичната наука в България и да работи за нейния напредък;
2. Да внася в компетентните държавни органи предложения за промени и усъвършенстване на нормативната уредба, уреждаща медицинската помощ, за създаване по съответния законов ред на правила, защитаващи медицинските специалисти и пациентите в България.
3. Да подпомага развитието на здравеопазването в България, организирането на медицинската помощ на научна основа и внедряването в медицинската практика на най-новите постижения на дерматологичната наука.
4. Да съдейства за регулиране на професионалните и колегиални отношения между лекарите – дерматолози, както и другите специалисти, работещи в дисциплини, свързани с този клон на медицината – членове на СДРУЖЕНИЕТО, за утвърждаване доброто име на СДРУЖЕНИЕТО и на  неговите членове;
5. Да съдейства за повишаване на професионалната квалификация на своите членове;
6. Да съдейства за създаването на информационна среда по проблемите на дерматологичната наука.
7. Да участва в организирането и провеждането на интердисциплинарни научни прояви.

Чл.6. СДРУЖЕНИЕТО ще осъществява своите цели, като:
1. Взаимодейства с Министерство на здравеопазването и с другите компетентни държавни органи, обществени организации и други юридически лица с нестопанска цел;
2. Изразява становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в областта на медицинската помощ в страната;
3. Подготвя, издава и разпространява  печатни, аудио и видео материали за подобряването и усъвършенстването на лечението на дерматологочните заболявания,  участва със свои представители в обществени дебати по тези проблеми;
4. Събира  и поддържа информационни фондове, организира ползването на български и чуждестранни информационни източници;
5. Използва информационните средства в страната за подпомагане и популяризиране дейността на СДРУЖЕНИЕТО и членовете си;
6. Привлича експерти по технически, научни, икономически, правни и други въпроси, свързани с дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
7. СДРУЖЕНИЕТО ще осъществява своите цели с личен труд, дарения и др.
8. Съдейства за установяване на контакти и сътрудничество със сродни  чуждестранни организации.
Чл.7. Дейността на СДРУЖЕНИЕТО се осъществява на основата на действащото законодателство, този Устав, решенията на Общото събрание и се съобразява с препоръките на Министерство на здравеопазването на Република България, както и указанията на СЗО за добра клинична практика.

ГЛАВА ІV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.7. За постигане на целите си СДРУЖЕНИЕТО ще извършва допълнително стопанска дейност със следния предмет: подготовка, изработване и разпространение на печатни, аудио и видео материали за профилактиката и лечението на дерматологичните заболявания; съставяне и разпространение на информационни фондове; подготовка на научни разработки, техники и технологии за профилактика и лечение; организиране и провеждане на национални и международни научни и практически прояви – симпозиуми, конгреси, конференции, семинари и обучение в областта на дерматологията; консултантска дейност; представителство на български и чуждестранни лица, работещи в областта на дерматологията; друга допълнителна стопанска дейност, пряко свързана с целите и основната дейност на СДРУЖЕНИЕТО и неограничена от закона.

ГЛАВА V. СРОК.
Чл.8. СДРУЖЕНИЕТО не се ограничава със срок или друго прекратително условие.