УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ ДЕРМАТОХИСТОПАТОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ, РЕЕВАЛУАЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

ГЛАВА VІ. ЧЛЕНСТВО, ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл.9. (1) Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат дееспособни физически лица, които приемат целите на СДРУЖЕНИЕТО и настоящия Устав .
(2) Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат и юридически лица – български и чуждестранни, които имат сродни цели и научни интереси, приемат устава на СДРУЖЕНИЕТО. Те се представляват в СДРУЖЕНИЕТО от законния си представител или от изрично упълномощено лице.
Чл.10. Нови членове се приемат от Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО въз основа на писмена молба с изрично заявление, че приемат целите на СДРУЖЕНИЕТО, съгласни са да работят за тяхното постигане и приемат разпоредбите на този Устав.
Чл.11. (1) Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права не може да бъде предоставено другиму.
(2)Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Чл.12. (1) Членовете на СДРУЖЕНИЕТО имат право:
1. Да избират и бъдат избирани в управителните органи на СДРУЖЕНИЕТО.
2. Да участват в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО.
3. Да поставят за решаване въпроси от общ интерес.
4. Да напуснат доброволно СДРУЖЕНИЕТО.
(2) Членовете на СДРУЖЕНИЕТО са длъжни:
1. Да спазват Устава на СДРУЖЕНИЕТО и решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
2. Да съдействат за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО;
3. Да не използват по какъвто и да е начин СДРУЖЕНИЕТО за цели, противоречащи на устава му и на закона;
4. Да съобразяват дейността си с решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
Чл.13. Членството в СДРУЖЕНИЕТО се прекратява на едно от следните основания:
1. С молба до Управителния съвет за доброволно напускане;
2. При смърт или поставяне под запрещение за физическите лица, а за юридическите лица – при прекратяване и обявяването им в ликвидация;
3. Изключване.
4. С прекратяването на СДРУЖЕНИЕТО
5. При отпадане
Чл.14. (1) Член на СДРУЖЕНИЕТО се изключва с мотивирано решение на Управителния съвет в следните случаи:
1.  При системно нарушаване на Устава на СДРУЖЕНИЕТО.
2. Когато с действията и поведението си уронва престижа и доброто име на СДРУЖЕНИЕТО, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
3. Когато нарушава нормативните актове, уреждащи медицинската помощ в страната, установено със съответен акт на компетентен държавен орган.
(2) Решението на Управителния съвет за изключване подлежи на обжалване пред Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО в едномесечен срок от получаване на писменото съобщение за това. Решението на Общото събрание е окончателно.