УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ ДЕРМАТОХИСТОПАТОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ, РЕЕВАЛУАЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

ГЛАВА ХI. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.35. За заседанията на всички органи на СДРУЖЕНИЕТО и за взетите решения се водят  книги за протоколите от заседанията. Протоколите се подписват от водещият заседанието и протоколчика.

Чл.36. (1) Веднъж годишно Управителният съвет изготвя доклад за дейността на СДРУЖЕНИЕТО.

(2) Докладът на Управителния съвет се приема от Общото събрание и е публичен. Съобщението за изготвянето на доклада, както и за възможността за запознаване с него се публикува в бюлетина на Централния регистър при Министерство на правосъдието.

Чл.45. Протоколите от заседанията на органите на СДРУЖЕНИЕТО са достъпни за всички членове, които могат да ги преглеждат и да искат преписи или извлечения от тях.