УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ ДЕРМАТОХИСТОПАТОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ, РЕЕВАЛУАЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

ГЛАВА ІХ. ПАРИЧНИ И ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ

Чл.32. Средствата за осъществяване на дейността на СДРУЖЕНИЕТО се набират от:

1. Дарения и завещания;

2. Спонсорство от български и чуждестранни лица;

3. Парични награди

4. Допълнителна стопанска дейност

Чл.33. (1) Имуществени вноски се правят по решение на Управителния съвет. В решението се определя вида на вноската, размера и срока за внасянето й.

(2) В решението на Управителния съвет задължително се посочва целта, за която ще се използват имуществените вноски, както и начина на използването им.

ГЛАВА Х. ИМУЩЕСТВО И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМУЩЕСТВОТО

Чл.34.(1) Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от пари, вещни права, права върху интелектуална собственост, ноу-хау и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическо лице с нестопанска цел.

(2) Паричните средства на СДРУЖЕНИЕТО се съхраняват в банкови сметки.

(3) Разпореждането с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се извършва възмездно или безвъзмездно.

Чл.34. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите на прекратената и обявена в ликвидация асоциация, се предоставя с решение на съда по реда, предвиден в чл. 44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.