УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ ДЕРМАТОХИСТОПАТОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ, РЕЕВАЛУАЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

ГЛАВА VІІ. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.15. Органи на СДРУЖЕНИЕТО са:
-Общо събрание
-Управителен съвет
-Председател

Раздел първи. ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.16. Общото събрание е върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО и в него участват всички членове.
Чл.17. Общото събрание се свиква от Управителния съвет на сдружението най-малко един път в годината.
(1) Общото събрание се свиква с писмена покана, обявена в сайта на сдружението и в един национален ежедневник.
(2) Общо събрание на сдружението може да се свика от Управителния съвет и по искане на една трета от членовете на сдружението.
(3) Ако Управителният съвет не отправи покана за свикване на Общо събрание в едномесечен срок от постъпване на
искането по предходната алинея, събранието се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на
заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(4) Поканата за свикване на Общо събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане
на Общото събрание, както и указание по чия инициатива се свиква то.
(5) Поканата за свикването на Общото събрание трябва да бъде обявена по реда на алинея първа най-малко
30 /тридесет/ дни  преди определената дата на заседанието.
(6) Когато на заседание на Общото събрание се определят датата, часът, мястото и дневния ред на следващото
заседание, присъстващите се смятат за редовно уведомени.
Чл.18.(1) Общото събрание се счита за законно, ако всички членове са редовно поканени и присъстват повече от
половината от тях. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и може
да се проведе, колкото и членове да се явят.
(2) Заседанието се ръководи от Председателя на СДРУЖЕНИЕТО

Чл.19. Общото събрание:
1. Изменя и допълва устава;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Председателя на СДРУЖЕНИЕТО;
4. Разглежда и решава жалби против решения на Управителния съвет за изключване на член, отменя решения на
други органи на СДРУЖЕНИЕТО, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове;
5. Взема решение за преобразуването или прекратяването на СДРУЖЕНИЕТО;
6. Взема решение за сливане или вливане в друга организация с нестопанска цел или  участието му в учредяването
на  друга организация с нестопанска цел;
7. Приема основните насоки и програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
8. Приема отчет за дейността на Управителния съвет и бюджета на СДРУЖЕНИЕТО;
9. Взема решение за създаване на парични фондове със средства на СДРУЖЕНИЕТО и реда за използването им.
10. Взема и други решения, предвидени в устава.

Чл.20. (1) Гласуването се извършва явно, освен при избор на органи на СДРУЖЕНИЕТО, когато се извършва тайно.
(2) По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени,  не могат да се вземат решения.
Това не важи за отстраняване на членове на Управителния съвет и за избиране на нови членове вместо тях.

Чл.21. (1) В Общото събрание всеки член има право на един глас.
(2) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от гласовете на присъстващите членове.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете, както и за останалите органи на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл.22. (1) Решенията на Управителния съвет и Председателя на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат обжалвани пред Общото
събрание относно тяхната законосъобразност, съответствие с устава или с предходно решение на Общото събрание,
в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от приемането му.
Чл.23. За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от Председателя на СДРУЖЕНИЕТО и от протоколчика.

Раздел втори. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.24. Управителен орган на СДРУЖЕНИЕТО е Управителния съвет, който  се състои от 3 (три) лица – членове на СДРУЖЕНИЕТО,
избрани от Общото събрание с мандат  5 (пет) години.

Чл.25. Управителния съвет:
1. Представлява СДРУЖЕНИЕТО и управлява дейността му, определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. Разпорежда се с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО при спазване изискванията на устава, с изключение на безвъзмездното разпореждане;
4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
6. Определя реда и организира извършването на дейността на СДРУЖЕНИЕТО, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. Приема и изключва членове;
8. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
9. Определя адреса на СДРУЖЕНИЕТО;
10. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

Чл.26. (1) Управителния съвет се свиква на заседание поне един път на година. Свикването се извършва с покана, отправена
от Председателя на СДРУЖЕНИЕТО с препоръчано писмо до всеки от членовете на Управителния съвет, в която се посочва датата,
часа, мястото и дневния ред за заседанието.
(2) Заседанието на Управителния съвет се свиква и по искане на една трета от членовете му. Ако то не бъде свикано в
седмичен срок, заседанието може да се свика от всеки от заинтересованите членове на Управителния съвет.
(3) Заседанието на Управителният съвет има кворум, ако всички членове са редовно поканени и присъстват най-малко 3/4 от членовете.
(4) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл.27. (1) Управителния съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от членовете. Той може да вземе решение и неприсъствено,
ако протоколът бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.
(2) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от присъствалите членове и от протоколчика.
(3) До избирането на нов Управителен съвет старият продължава да изпълнява функциите си.

Раздел трети. ПРЕДСЕДАТЕЛ
Чл.28. Председателят на СДРУЖЕНИЕТО се избира пряко от Общото събрание измежду членовете на Управителния съвет.
Мандатът на председателя е пет години. Председателят на СДРУЖЕНИЕТО е и председател на Управителния съвет.

Чл.29. СДРУЖЕНИЕТО се представлява от председателя съобразно обема на представителната власт, определен с решение на Управителния съвет.

Чл.36. Общото събрание избира за пръв председател на СДРУЖЕНИЕТО Георги Константинов Чернев ЕГН 7402206662.