УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ ДЕРМАТОХИСТОПАТОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ, РЕЕВАЛУАЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

ГЛАВА VІІІ. КЛОНОВЕ

Чл.30. (1) Клонове на СДРУЖЕНИЕТО могат да се създават с решение на Управителния  съвет в населени места извън седалището на СДРУЖЕНИЕТО.

(2) Решението на Управителния съвет, с което се създава клона, трябва да съдържа:

а) Седалището и адреса на клона;

б) Трите имена, ЕГН и адреса на управителя на клона;

в) Обема на представителната власт на управителя и правомощията му;

(3) Наименованието на клона включва наименованието на СДРУЖЕНИЕТО и добавката “клон”, към която се изписва и името на населеното място, където е седалището на клона.

Чл.31. Управителят на клона представлява СДРУЖЕНИЕТО  за дейността на клона.